Daň z motorových vozidiel 2013

od | dňa 31. január, 2013
dan z motorovych vozidiel

Kto musí platiť „cestnú“ daň, podať daňové priznanie, splniť si oznamovaciu povinnosť a akú daň platí

Portál eTREND prináša jednoduchý a podrobný návod, ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2012.

Všetci podnikatelia – fyzické i právnické osoby, ktorí využívali minulý rok na podnikanie osobné, úžitkové alebo nákladné autá, musia platiť daň z motorových vozidiel. Výšku dane za všetky vozidlá vo firme si vypočítajú v daňovom priznaní. Najneskôr do 31. januára treba priznanie podať na daňový úrad. Do tohto termínu aj zaplatiť daň na nové číslo účtu.

Novinky

Ešte v roku 2011 bola schválená novela zákona o miestnych daniach, ktorá nadobudla účinnosť od 1. decembra 2012. Prináša celý rad zmien, ale tie sa dotknú podnikateľov až pri podávaní priznania za autá v roku 2014 za zdaňovacie obdobie roka 2013. Na tohtoročné podávanie priznaní nemá vplyv. Podľa prechodných ustanovení novely totiž platí, že ak vznikla oznamovacia a daňová povinnosť do 31. decembra 2012, postupuje sa ešte podľa „starého“ zákona.

Pri tohtoročnom vypĺňaní priznania by mali ale zbystriť pozornosť tí podnikatelia, ktorí vlani používali auto, nadobudnuté formou operatívneho lízingu. Pri tomto druhu krátkodobého prenájmu vozidla bez možnosti predkupného práva sa mení platiteľ dane. Kým doteraz ním bol držiteľ zapísaný v dokladoch vozidla (podnikateľ), od 1. júla 2012 je ním v zmysle novely č. 68/2012 Z. z. zákona o cestnej premávke vlastník vozidla (lízingová spoločnosť). Pritom nie je rozhodujúce, či je vozidlo prenajaté v SR alebo v zahraničí. Ak sa takéto vozidlo využívalo na podnikanie celý rok, podnikateľ zaplatí daň iba za prvých šesť mesiacov roka, druhý polrok uhradí lízingovka.

Zmeny v dani z motorových vozidiel

Platí od 1. 1. 2013

  • Podnikatelia nemusia oznamovať vznik daňovej povinnosti, iba jej zánik
  • Mení sa deň vzniku a zániku daňovej povinnosti
  • Daň sa bude platiť len za vozidlo evidované v SR, bez ohľadu na to, kde sa bude využívať na podnikanie
  • Daň sa nebude platiť za autá registrované v zahraničí, hoci sa využívajú na podnikanie v SR
  • Zamestnávateľ platí daň za auto zamestnanca využívané na služobné cesty, bez ohľadu na to, kto je uvedený v dokladoch
  • Daň za auto sa bude vypočítavať na dni
  • Upravuje sa spôsob podávania priznaní pre firmy, ktoré končia s podnikaním bez likvidácie, s likvidáciou, bol na ne vyhlásený konkurz a pri úmrtí daňovníka

Ktoré vozidlá sa zdaňujú?

Takzvanú cestnú dať treba zaplatiť za každé vozidlo kategórie M, N a O. Musí byť pritom splnená podmienka, že sa s ním podnikalo na území Slovenska. Zákon nerozlišoval, či išlo o vozidlo evidované na Slovensku alebo v zahraničí. Ale to sa mení. Naposledy za rok 2012 budú firmy platiť aj daň za vozidlá s prideleným evidenčným číslom v zahraničí. Alebo daň nebudú platiť autá evidované v SR, ak sa využívali na podnikanie v zahraničí.

ZMENA 2013: Predmetom dane v zdaňovacom období 2013 budú uvedené kategórie vozidiel, ale už len tie, ktoré sú evidované v Slovenskej republike.

Kategórie vozidiel treba zdaniť

Predmetom dane z motorových vozidiel sú vozidlá kategórie:
M (M1 osobný automobil, M2, M3 autobusy) – motorové vozidlá najmenej so 4 kolesami na dopravu osôb.
N (N1, N2, N3) – motorové vozidlá najmenej so 4 kolesami na prepravu tovaru.
O (O1, O2, O3, O4) – prípojné vozidlá.

VÝNIMKA: Za vozidlá, ktoré sa používajú na skúšobné jazdy a špeciálne vozidlá sa daň neplatí. Musia ale spĺňať 3 podmienky súčasne: v dokladoch je vozidlo vyznačené ako špeciálne vozidlo, musí byť určené len na špeciálne činnosti a nemôže prepravovať tovar. Ide napríklad o autožeriav.

Ktoré vozidlá sa nezdaňujú

Predmetom dane nie sú vozidlá kategórie:
L (motocykel, trojkolka, štvorkolka)
T, C (kolesové a pásové traktory)
R (prípojné vozidlo za traktor)
S (ťahaný vymeniteľný stroj za T, C)
P (pracovný stroj)
V (ostatné vozidlá)

Od dane z motorových vozidiel sú zo zákona oslobodené:
–    vozidlá vyššieho územného celku
–    vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov.

Na základe rozhodnutia vyšších územných celkov vo všeobecne záväznom nariadení môžu byť od dane úplne oslobodené od dane aj ďalšie vozidlá:
–    záchrannej zdravotnej služby,
–    banskej, horskej a leteckej záchrannej služby
–    požiarnej ochrany
–    pravidelnej autobusovej dopravy
–    využívané iba v poľnohospodárskej a lesnej výrobe
–    spĺňajúce limity úrovne EURO 3, EURO 4 alebo EURO 5.

ZMENA 2013: môžu to byť aj vozidlá spĺňajúce limity úrovne EEV a EURO 6

Za vozidlá oslobodené od dane treba podať daňové priznanie, kde daňovník uplatní oslobodenie od dane.

Kto je daňovník

Daňové priznanie musí podať tá fyzická a právnická osoba, ktorá podniká na Slovensku. Podmienkou je, že dosahuje príjem z podnikania (§ 6, ods. 1 a 2 Zákona o dani z príjmov) a je zapísaná v osvedčení o evidencii vozidla ako držiteľ.

1. Držiteľ - podnikajúca fyzická alebo právnická osoba, zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II. ako držiteľ.

2. Vlastník – fyzická alebo právnická osoba zapísaná v osvedčení o evidencii ako vlastník vozidla, t.j. pri prenájme vozidla bez predkupného práva

3. Užívateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva na podnikanie vozidlo inej osoby, a to len vtedy, ak je držiteľom:
–    fyzická osoba, ktorá zomrela
–    právnická osoba, ktorá bola zrušená alebo zanikla
–    osoba (občan), ktorý používa vozidlo inej osoby a tá ho nepoužíva na podnikanie
–    fyzická osoba s trvalým pobytom alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí podnikajúca na Slovensku.

ZMENA 2013: Ak tuzemská fyzická alebo právnická osoba používa na Slovensku auto na podnikanie, ktorého držiteľom je osoba s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí, tak dcérska spoločnosť na Slovensku daň neplatí.

4. Organizačná zložka – ak na území Slovenska podniká zahraničná osoba, ktorá má na Slovensku stálu prevádzkareň alebo organizačnú zložku a začala podnikať dňom zápisu do obchodného registra.

5. Zamestnávateľ – daňovníkom je zamestnávateľ, ktorý vypláca cestovné náhrady zamestnancovi, ktorý použil pri výkone práce vlastné vozidlo na služobné účely.  V dokladoch vozidla musí byť zapísaný zamestnanec. Ak zapísaný nie je (patrí rodičovi, manželovi, súrodencovi), zamestnávateľ daň neplatí.

ZMENA 2013:  Daň bude musieť po novom platiť ten zamestnávateľ, ak vypláca  zamestnancovi cestovné náhrady za použitie akéhokoľvek vozidla. Môže ísť aj o požičané auto, nemusí to byť len vlastné auto zamestnanca.

Kedy oznamovať

V oznamovacej povinnosti v priebehu roka 2012 nenastala žiadna zmena. Začiatok alebo ukončenie používania motorového vozidla na podnikanie na Slovensku museli podnikatelia oznámiť daňovému úradu do 30 dní odo dňa zmeny. Výnimku mali iba zamestnávatelia, ktorí nemuseli zakaždým oznamovať, ak ich zamestnanec použil na výkon práce vlastné vozidlo s nárokom na cestovné náhrady.

Vznik daňovej povinnosti – nasledujúci deň po dni použitia vozidla na podnikanie.
Zánik daňovej povinnosti – posledný deň mesiaca, v ktorom sa prestalo vozidlo používať na podnikanie.

PRÍKLAD: Podnikateľ kúpil do firmy auto 20. júna 2012 a na podnikanie ho začne využívať 21. júna. Daňová povinnosť mu vzniká 22. júna. Vznik daňovej povinnosti musí oznámiť do 30 dní, t. j. do 20. júla. Dňa 15. novembra 2012 auto predal a prestal ho používať na podnikanie. Daňová povinnosť mu zaniká 30. novembra. Zánik daňovej povinnosti musí oznámiť do 30 dní, t. j. do 31. decembra 2012.

ZMENA 2013: Daňová povinnosť vznikne už v deň použitia vozidla na podnikanie a zanikne v deň, ktorý sa prestalo používať vozidlo na podnikanie. Oznamovacia povinnosť pri vzniku daňovej povinnosti zaniká. Daňovému úradu bude treba oznámiť len zánik daňovej povinnosti, a to do 30 dní.

Sadzby dane z motorových vozidiel pre osobné automobily
(platné pre zdaňovacie obdobie roka 2012, v eurách)
Vyšší územný celok
Objem valcov Banskobystrický Bratislavský Košický Nitriansky Prešovský Trenčiansky Trnavský Žilinský
do 900 cm3 60,98 67,18 62,07 63,89 63,19 61,00 64,99 61,34
900 – 1200 cm3 78,41 88,18 80,33 82,89 81,78 81,00 85,44 80,51
1200-1500 cm3 108,05 121,77 113,19 124,10 111,53 117,00 117,57 135,10
1500-2000 cm3 139,41 155,36 146,06 157,44 144,98 150,00 150,43 171,61
2000-3000 cm3 174,26 197,35 182,57 198,80 182,17 181,00 190,96 182,28
nad 3000 cm3 209,12 235,14 219,08 235,75 219,34 214,00 227,47 214,69
Zdroj: VZN samosprávnych krajov

Ďalšie dôležité údaje a podmienky ohľadom dane z motorových vozidiel sú zverejnené vo všeobecne záväzných nariadenia VÚC:

Banská Bystrica | Bratislava | Košice | Nitra | Prešov | Trenčín + VZN | Trnava | Žilina

Celková výška dane závisí aj od toho, ako dlho ste počas roka 2012 využívali jednotlivé vozidlá na podnikanie a či ste museli alebo nemuseli platiť preddavky. Čiastkové dane za jednotlivé vozidlá zrátate, zaplatené preddavky započítate a až potom vypočítate výslednú daň.

Pomerná časť dane

Ak ste na podnikanie využívali vozidlo len časť roka, nebudete platiť celú ročnú sadzbu dane. Zaplatíte len tzv. pomernú časť, teda len za obdobie skutočného využívania vozidla na podnikanie.  Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie. Pomernú časť treba zaplatiť takisto najneskôr do 31. 1. 2013.

PRÍKLAD: Trenčiansky firma Beta začala používať osobné motorové vozidlo (1 800 m3) na podnikanie od 1. 8. 2012 (1. deň podnikania) do 31. 12 2012. Vozidlo sa využívalo na podnikanie 5 mesiacov. Pomerná časť dane sa potom vypočíta ako súčin 1/12 ročnej sadzby dane a počtu mesiacov používania auta na podnikanie. Ročná sadzba dane bola 150 eur. Pomerná časť dane: 150 :12= 12,50 x 5 mesiacov = 62,50 eura.

ZMENA 2013: Mení sa spôsob výpočtu pomernej dane s ohľadom na zmeny v oznamovaní vzniku a zániku daňovej povinnosti. Pomerná časť sa vypočíta ako súčin 1/365 a v prechodnom roku 1/366 ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.

Základ dane

Pri určení základu dane z motorových vozidiel sa vychádza z údajov v technickom preukaze. Základom dane je:

Pri osobných vozidlách – zdvihový objem vozidla (v cm3)
Pri úžitkových vozidlách a autobusoch – celková hmotnosť (v tonách) a počet náprav.
Celková hmotnosť vozidla = pohotovostná hmotnosť + užitočná hmotnosť
Pri jazdných súpravách:
Celková hmotnosť jednotlivého vozidla = súčet hmotností jednotlivých náprav

Preddavky na daň

Ak používate vo firme viac vozidiel, je pravdepodobné, že budete musieť platiť mesačné alebo štvrťročné preddavky na daň. Tie si musí daňovník vypočítať sám. Rozhodujúca je výška predpokladanej dane platnej na rok 2013,  ktorú musíte uviesť v riadku 52 daňového priznania. Ak súčet ročných sadzieb dane vozidlá u jedného správcu prevýši sumu 660 eur, stávate sa povinným platiteľom preddavkov.

Platenie preddavkov (podľa predpokladanej dane)
Štvrťročné preddavky: od 660 do 8 292 eur, 1/4 predpokladanej dane, splatné do konca príslušného štvrťroka
Mesačné preddavky: nad 8 292 eur, 1/12 predpokladanej dane, splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca
Žiadne preddavky: daň do 660 eur

Preddavky nemusí platiť ten podnikateľ, ktorého ročná daň neprevýši 660 eur. Rovnako ani vtedy, ak v priebehu roka začne využívať vozidlo na podnikanie.

Na platenie preddavkov na daň na rok 2013 nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik oslobodenia od dane, alebo zmena miestnej príslušnosti v priebehu roka 2013. Ak ste teda počas roka aj začali alebo prestali využívať vozidlo na podnikanie, k vysporiadaniu preddavkov  – preplatok či nedoplatok na dani – dôjde v daňovom priznaní.

Nedoplatok na dani treba zaplatiť do 31. januára 2013, preplatok vráti daňový úrad vyplnením údajov v oddiele VI daňového priznania do 40 dní.

Pri úhrade preddavkov uvádzajte:

1.     Predčíslie príslušného daňového úradu pre daň z motorových vozidiel:

DÚ Banská Bystrica  500320
DÚ Bratislava, DÚ pre VDS 500275
DÚ Košice  500339
DÚ Nitra  500304
DÚ Prešov  500347
DÚ Trenčín  500291
DÚ Trnava  500283
DÚ Žilina  500312

Variabilný symbol:

1100012013 (za január 2013)
1100412013 (za 1. štvrťrok 2013)
1100422013 (za 2. štvrťrok 2013)
1100432013 (za 3. štvrťrok 2013)
1100442013 (za 4. štvrťrok 2013)

Daňové priznanie

Tlačivo daňového priznania musia podnikatelia vyplniť každý rok, za všetky vozidlá určené na podnikanie, vždy po uplynutí kalendárneho roka, a to do 31. januára nasledujúceho roka. Podať čiastkové daňové priznanie, ako je to pri iných miestnych daniach, kde by sa uviedli len novopribudnuté vozidlá alebo vozidlá vyradené z podnikania,  nie je možná.

Naďalej platí, že ak počas roka oznámite vznik alebo zánik za viacero vozidiel, v januári podáte jedno daňové priznanie za všetky vozidlá. Ak ste prerušili podnikanie, alebo vyradili vozidlo z podnikania, tak zaplatíte len pomernú časť a daň vysporiadate v priznaní.

Opravné daňové priznanie môžete podať len do 31. januára. Po tejto lehote sa podáva už len dodatočné priznanie.

Miestna príslušnosť

Daňové priznanie treba podať na tom daňovom úrade (pobočke DÚ alebo kontaktnom mieste), v pôsobnosti ktorého bolo vozidlo evidované ku 31. decembru predchádzajúceho roka. To znamená, že za rok 2012 bude rozhodujúce, v ktorom meste bolo vozidlo evidované k 31. 12. 2011, alebo podľa trvalého pobytu či sídla daňovníka alebo zamestnávateľa.

Ak ste v priebehu roka 2012 mali evidované vozidlá vo viacerých mestách (dopravných inšpektorátoch) v rámci jedného kraja, priznanie podáte na ktoromkoľvek daňovom úrade v rámci kraja. V prípade, že ste preregistrovali vozidlo do iného mesta, tak priznanie treba podať na daňový úrad v kraji, v ktorom bolo vozidlo evidované k 31. 12. 2011.

Predali ste auto do iného kraja? Priznanie podávate na daňovom úrade (pobočke, kontaktnom mieste) v kraji, kde bolo vozidlo evidované k 31. 12. 2011. Kupujúci zase podá priznanie v tom kraji, kde bolo vozidlo zaevidované v čase vzniku daňovej povinnosti.

Zahraničná osoba, zamestnávateľ alebo stála prevádzkareň, ktorá je držiteľom vozidla,  podáva priznanie na DÚ podľa sídla alebo trvalého pobytu daňovníka.

Viac k miestnej príslušnosti nájdete na tomto linku.

Platenie dane

Daň z motorových vozidiel sa už niekoľko rokov neplatí na rok vopred, ale dodatočne sa zúčtuje za uplynulé zdaňovacie obdobie. Za rok 2012 treba daň zaplatiť do konca januára už na nové číslo účtu v zmysle vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane.

Pri úhrade preto dbajte na to, aby ste použili nové predčíslie účtu, ktoré označuje druh dane. Takisto základné číslo účtu, ktoré oznámil daňový úrad každému daňovníkovi zvlášť a je jedinečné. No a nakoniec zadefinujete kód banky – Štátnej pokladnice a správny variabilný symbol.

 

Zoznam predčíslí účtov pre platenie dane z motorových vozidiel:

DÚ Banská Bystrica =  500320
DÚ Bratislava (aj DÚ pre VDS*) = 500275
DÚ Košice  = 500339
DÚ Nitra =  500304
DÚ Prešov =  500347
DÚ Trenčín =  500291
DÚ Trnava =   500283
DÚ Žilina =  500312

*DÚ pre VDS = Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Základné číslo účtu:

10-miestne jedinečné číslo v tvare = 8000000001 (toto je len vzor čísla, uvediete svoje jedinečné číslo pridelené daňovým úradom)

Kód banky: uvediete kód Štátnej pokladnice = 8180

Variabilný symbol: Daň z motorových vozidiel na základe podaného daňového priznania za rok 2012 splatná 31. 1. 2013 má variabilný symbol = 1700992012

PRÍKLAD: Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel na DÚ v Bratislave za vozidlo Opel Astra so zdvihovým objemom motora 1389 cm3, ktoré využíval na podnikanie 12 mesiacov, zaplatí daň na tento účet:

číslo účtu: 500275 – 8000000001/8180
variabilný symbol: 1700992012
suma: 121,77 eura (ročná sadzba dane určená VÚC)

Zaokrúhľovanie - Daň, preddavky na daň z motorových vozidiel ako aj pomerná časť dane sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Napríklad: pomerná časť dane vyjde 62,5123 eura, sumu zaokrúhlite na: 62,51 eura.

Tlačivá k dani z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel musia podnikatelia – právnické i fyzické podať na predpísanom tlačive najneskôr do 31. januára. Do tohto termínu treba aj daň zaplatiť. Ak vaša firma platila počas minulého roka preddavky, tak ich v daňovom priznaní zúčtujete.

Daňové priznanie treba vyplniť a podať každý rok, aj keď vo využívaní vozidiel na podnikanie nenastala žiadna zmena. Za zdaňovacie obdobie roka 2012 použijete ešte „starý“ vzor tlačiva daňového priznania k dani z motorových vozidiel. To znamená, že ak vám vznikla povinnosť podať a zaplatiť daň z motorových vozidiel v období od  1. januára 2008 až do 31. decembra 2012, tak podľa pokynov rezortu financií požijete ešte tlačivo č. MF/019260/2008-72, aké sa používalo predchádzajúce štyri roky.

 

Pozor na správne tlačivo!

Ministerstvo financií už pripravilo a zverejnilo aj nové tlačivo daňového priznania k dani z motorových vozidiel č. MF/021314/2012-722 (http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8317) v súvislosti s novelou zákona o miestnych daniach, ktorá je účinná od 1. decembra 2012. Nový vzor tlačiva teraz v januári určite nevypĺňajte, ak podávate priznanie za rok 2012! Po prvýkrát ich použijete až za zdaňovacie obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013.

Daňové priznanie podáte príslušnému daňovému úradu, ktorý vykonáva správu dane podľa miesta evidencie vozidla i prípojného vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka, t. j. ku dňu 31. 12. 2011. Alebo podľa miesta trvalého pobytu či sídla zamestnávateľa, ktorý musí platiť daň.

Daň za rok 2013

S vyššími sadzbami daní budú musieť pri podávaní daňového priznania za motorové vozidlá za rok 2013 v januári 2014 rátať daňovníci v Trnavskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji.  V ostatných krajoch sa sadzby nemenili.

Sadzby dane platné na rok 2013 boli zrejme posledné, o ktorých rozhodovali samosprávne kraje. Od zdaňovacieho obdobia roku 2014 pripravuje ministerstvo financií jednotný výber tejto miestnej dane. V jednotlivých krajoch tak nebudú už rozdielne sadzby dane, ale len jedna sadzba, ktorú určí ministerstvo. Vybratú daň aj vyberie a aj prerozdelí vyšším územným celkom podľa vopred zadefinovaného vzorca.

Autor článku: eTREND.sk

Článok zverejnil spravodajský server eTREND - www.etrend.sk. Prevádzkovateľom servera eTREND je TREND Holding.

Pridaj komentár